Általános szerződési feltételek

Full-stack webfejlesztő képzés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 2-10., cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai képzéseket tart, amely célja ún. Junior szoftver fejlesztők képzése (a továbbiakban: Képzés). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva,

kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést, és adott esetben előre meghatározott feltételek alapján munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést kössön a Társasággal jogviszonyban lévő cégek (a továbbiakban: Partnercég) valamelyikével.

 1. Társaság felhívja a Jelentkező és a Hallgató figyelmét arra, hogy nem tudja szavatolni, hogy Hallgató a Képzés befejezését követően munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést köt Partnercéggel vagy egyéb társasággal. Hallgató ezen tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban többi követelése Társasággal nincs és ilyet nem is érvényesít.
 2. Kizárólag azon személyek jelentkezhetnek akár az alábbi Kiválasztási Eljárásra, akár a jelen ÁSZF-ben meghatározott nyílt napra, és vehetnek részt esetleg Hallgatóként az alábbi Képzésen, akik Magyarország joga szerint nagykorúak, tehát 18. életévüket betöltötték és cselekvőképességük nincsen korlátozva.
 3. A Társaság által tartott Képzésen azok a személyek jogosultak a részvételre, akiket a Társaság a jelen ÁSZF-ben szabályozott ún. kiválasztási eljárást (a továbbiakban: Kiválasztási Eljárás) követően erre kiválaszt.
 4. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt, majd pedig a második körben, az ezt visszaigazoló e-mail útján megküldött jelentkezési lapot (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 5. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, email címét és azt, hogy jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e, mi a rá irányadó felmondási idő (a továbbiakban együttesen: Személyes Adat), továbbá azon képzés típusát (az alábbiakban meghatározott Díj ellenében történő vagy az alábbiakban meghatározott feltételekkel történő, „ingyenes” képzés), amelyre jelentkezni kíván.
 6. Jelentkező a Jelentkezési Lap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz az alábbiakban meghatározásra kerülő Kiválasztási Eljáráson, amennyiben Társaság őt erre a célra kiválasztja.
 7. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére az önéletrajzát, motivációs levelét, továbbá mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.
 8. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az önéletrajz, mind a motivációs levél személyes adatot tartalmaz, továbbá tartalmazhatnak a Társaság által bekért további információkat, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 9. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a Személyes Adatait, a Kiválasztási Eljárás és a Felvételi Eljárás céljára kezelje, adatbázisában tárolja és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban meghatározott Képzési Szerződésben meghatározott célokra Partnercégnek, továbbá könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével kifejezetten elfogad.
 10. Társaság dönthet úgy, hogy akár a Kiválasztási Eljárást, akár a Képzést megelőzően ún. nyílt napot tart, amelyen bárki részt vehet, aki erre az ezen célt szolgáló nyomtatványon keresztül, a www.braininghub.hu oldalon regisztrált és regisztrációját a Társaság kifejezetten elfogadta és visszaigazolta.

II. Kiválasztási eljárás

 1. Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson.
 1. A Kiválasztási Eljárás az alábbi 4+1 panelből állhat, amelyek lefolytatására vagy Társaság vagy a vele jogviszonyban lévő harmadik személy(ek) jogosult(ak):
 • szakmai előképzettséget felmérését célzó panel
 • angol nyelvtudás felmérését célzó panel
 • kompetencia teszt
 • munka- és szervezetpszichológiai alkalmasság felmérését célzó panel
 • személyes elbeszélgetés (amelyen már csak a Társaság által kiválasztott Jelentkezők vehetnek részt)
 1. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 2. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen.
 3. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhetnek jogorvoslattal.

III. Képzési Eljárás

 1. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik
 • megkötötték a Képzési Szerződést a Társasággal,
 • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
 • ingyenes képzés esetén biztosítékként megfizettek a Társaság részére akár készpénzben, akár átutalás útján Társaság bankszámlájára HUF 150.000, azaz százötvenezer forint biztosítékot (a továbbiakban: Biztosíték).
 1. A Képzés időtartama 3 (három) hónap, amely alatt összesen 480 óra képzési órát tart a Társaság. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben technikai okok miatt ez szükséges – a Képzés időkerete a 3 hónapot (legfeljebb további 1 hónappal) meghaladja. A Képzések hétköznapi napokon reggel 9 és délután 6 óra között lesz megtartva (Napi 8 órában szünetekkel).
 2. A Képzések kizárólag személyes konzultáció keretében történnek, távképzésre nincsen lehetőség. Társaság felhívja mind a Jelentkezők, mind a Hallgatók figyelmét arra, hogy a Képzés sikeres befejezéséhez szükséges a személyes konzultációkat megelőző és követő felkészülés. Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság előírhat további konzultációkat, otthoni felkészülést igénylő feladatmegoldást.
 3. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Képzésen leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Képzés során is – módosítsa, a Hallgatókat a Képzés hatékony lebonyolítása érdekében további csoportokra bontsa vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Képzés hatékonyabbá tétele.
 4. Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Képzés során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Tudásanyag Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi.
 5. Hallgatók kötelesek a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társaikat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.
 6. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a fentieket megszegő Hallgatót, hogy távozzon a Képzésről vagy az oda való belépését a jövőben a vonatkozásában megtiltsa.

IV. Tesztek – számonkérések

 1. Társaság jogosult arra, hogy a Hallgatók felkészülését és Képzésen való részvételét ún. időközi teszt és záró teszt alapján ellenőrizze és értékelje. Hallgató köteles ezeken részt venni. Amennyiben a Hallgató nem jelenik meg, és nem írja meg akár az időközi tesztet, akár a záró tesztet, a Társaság által erre kijelölt időpontban és helyszínen, Hallgató köteles a távolmaradását megfelelő bizonyítékokkal igazolni a Társaság felé.
 2. Társaság egy-egy alkalommal második lehetőséget ad a Hallgatónak az elmulasztott időközi teszt pótlására. Amennyiben a Hallgató ezen sem jelenik meg, és nem írja meg az adott tesztet, Társaság további pótlási lehetőség biztosítására nem köteles a Hallgató felé, ugyanakkor egyoldalúan dönthet úgy, hogy a Hallgató vonatkozó kérelmére, a távolmaradás megfelelő igazolása esetén további lehetőséget biztosít a Hallgatónak a pótlásra.
 3. Társaság kizárólagos joga, hogy mind az időközi, mind a záró teszt értékelésének szempontjait egyoldalúan meghatározza és döntsön arról, hogy mely Hallgató abszolválta sikeresen az adott időközi és / vagy záró tesztet.
 4. Társaság email üzenetben értesíti a Hallgatót mind az időközi teszt, mind a záró teszt eredményéről. Hallgató az időközi és a záró teszt eredményeitől függően igazolást kap a Képzés sikeres befejezéséről.
 5. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kötelezi magát arra, hogy elfogadja a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhet jogorvoslattal.
 6. Hallgató tudomásul veszi, hogy csak akkor folytathatja a Képzést, ha az időközi tesztet sikeresen megírja.
 7. Hallgató a sikeres záró tesztet követően igazolást (a továbbiakban: Igazolás) kap a Képzés elvégzéséről.

V. Biztosíték megtartásának esetei

 1. Az ingyenes Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy Társaság a Biztosíték összegét átalány-kártérítésként megtarthatja, és erre jogosulttá válik (esetleges visszafizetést követően is), ha
 • a Hallgató nem vesz részt a Képzési Eljárás keretében tartott órák több mint 10%-án,
 • a jelen ÁSZF 19. pontjában meghatározott +30 óra 10%-án,
 • a Hallgató nem írja meg az időközi tesztet vagy a záró tesztet és előbbit ezt a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban,
 • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
 • Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
 • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
 • a Társaság azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
 • a Hallgató nem vesz a lehető legjobb tudása szerint és alkalmas állapotban részt a Partnercég által szervezett állásinterjún – és távolmaradását nem tudja megfelelő bizonyítékokkal kimenteni a Társaság felé (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a teljes Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
 • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott, Szándéknyilatkozatot adó és felajánló, azaz ajánlatot tevő egyik Partnercéggel sem, a Képzési Szerződésben meghatározott időn belül és ezt a Jogviszonyt a létesítésétől számított legalább 1 (egy) évig nem tartja fenn azzal, hogy a Partnercéggel kötött szerződésében foglaltaknak a Partnercég eleget tesz (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a teljes Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
 • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt egyik Partnercéggel sem a jelen ÁSZF-ben meghatározott oklevél átvételt követő öt hónapon belül, Partnercég szándéknyilatkozata hiányában, azzal a kitétellel, hogy a Társaság vagy Partnercég által szervezett interjúk közül legalább egy darab interjún a Jelölt részt vett.
 • a Hallgató úgy létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott Partnercéggel vagy azon cégcsoport bármely tagjával, ahová Partnercég tartozik, hogy erről nem értesíti a Társaságot,
 • a Hallgató úgy szünteti meg a Partnercéggel fennálló, a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok nem valósak vagy Hallgató ezt nem tudja bizonyítani Társaság felé (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a teljes Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
 • a Partnercég úgy szünteti a Hallgatóval fennálló, az Együttműködési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok a Hallgatónak tudhatóak be, neki felróhatóak és valósak (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a teljes Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
 • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti.

VI. A Díj elvesztésének esetei a Hallgató által

 1. A Díj ellenében a Képzésen résztvevő Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, és Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díj visszakövetelésére és követelheti a Díj még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól,
 • ha az nem vesz részt a Képzési Eljárás keretében tartott órák több mint 10%-án (időarányosan),
 • Hallgató téves vagy hamis adatot közöl a Jelentkezési Lapon arról, hogy áll-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy felmondási idejének időtartamáról,
 • nem jelenik meg a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas, méltó állapotban, öltözékben és olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait sérti, veszélyezteti vagy zavarja
 • nem vesz részt ún. időközi teszten és záró teszten a Társaság által meghirdetett időpontokban és / vagy előbbi pótlásán.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Jelentkező / Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Társaságnak, amely ezzel összefüggésben Társaságot érte.
 2. Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.
 4. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Faxszáma: –

Email címe: hello@braininghub.com

 1. Társaság visszafizeti az ingyenes Képzésben résztvevő Hallgatók részére a Biztosíték összegét, ha
 • a Hallgató munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít Partnercéggel az ÁSZF-ben és Képzési Szerződésben meghatározott eljárásrend szerint, az ÁSZF-ben meghatározott oklevél átvételt követő öt hónapon belül. A visszafizetés határideje a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéstől számított 60 nap.
 • a Hallgató azért nem létesít munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt Partnercéggel, mert a Társaság erre vonatkozó lépéseket nem tett, azaz a Társaság nem szervezett interjút a Jelöltnek, az ÁSZF-ben meghatározott oklevél átvételét követő 3 hónapon belül. A visszafizetési határidő ezen időszak lejártát követő 60 nap.
 1. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy
 • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 1. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 2. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.
 3. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2017. szeptember 04.

*

Társaság alábbiakról rendelkezik:

Társaság által adott téma részhez pót teszt feladatra kötelezett Jelöltek, kötelesek azon részt vegyenek és a jobb eredmény a mérvadó.

Társaság által adott téma részhez pót teszt feladatra nem kötelezett Jelöltek, javítás célzatú pótlás jelentkezésre, van lehetőség, azonban a pót alkalom eredménye a mérvadó.

Ha a pótlási alkalom az első alkalma a Jelöltnek, úgy köteles azon részt venni és ezen egyedüli eredmény a mérvadó adott téma részhez.

Budapest, 2017. szeptember 04.
gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság