Általános szerződési feltételek – Junior Java képzés 2018-03-21T21:10:08+00:00

Általános szerződési feltételek

Junior Java képzés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Csata utca 2-10., cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai képzéseket tart, amely célja ún. Junior Java fejlesztők képzése (a továbbiakban: Képzés). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva,

kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést, és adott esetben előre meghatározott feltételek alapján munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést kössön a Társasággal jogviszonyban lévő cégek (a továbbiakban: Partnercég) valamelyikével.

 1. Társaság felhívja a Jelentkező és a Hallgató figyelmét arra, hogy nem tudja szavatolni, hogy Hallgató a Képzés befejezését követően munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést köt Partnercéggel vagy egyéb társasággal. Hallgató ezen tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban többi követelése Társasággal nincs és ilyet nem is érvényesít.
 2. Kizárólag azon személyek jelentkezhetnek akár az alábbi Kiválasztási Eljárásra, akár a jelen ÁSZF-ben meghatározott nyílt napra, és vehetnek részt esetleg Hallgatóként az alábbi Képzésen, akik Magyarország joga szerint nagykorúak, tehát 18. életévüket betöltötték és cselekvőképességük nincsen korlátozva.
 3. A Társaság által tartott Képzésen azok a személyek jogosultak a részvételre, akiket a Társaság a jelen ÁSZF-ben szabályozott ún. kiválasztási eljárást (a továbbiakban: Kiválasztási Eljárás) követően erre kiválaszt.
 4. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt, majd pedig a második körben, az ezt visszaigazoló e-mail útján megküldött jelentkezési lapot (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 5. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, email címét és azt, hogy jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e, mi a rá irányadó felmondási idő (a továbbiakban együttesen: Személyes Adat), továbbá azon képzési konstrukció típusát az alábbiakban meghatározott Díj és feltételek szerint, amelyre jelentkezni kíván.
 6. Jelentkező a Jelentkezési Lap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz az alábbiakban meghatározásra kerülő Kiválasztási Eljáráson, amennyiben Társaság őt erre a célra kiválasztja.
 7. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére az önéletrajzát, motivációs levelét, továbbá mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.
 8. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az önéletrajz, mind a motivációs levél személyes adatot tartalmaz, továbbá tartalmazhatnak a Társaság által bekért további információkat, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 9. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a Személyes Adatait, a Kiválasztási Eljárás és a Felvételi Eljárás céljára kezelje, adatbázisában tárolja és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban meghatározott Képzési Szerződésben meghatározott célokra Partnercégnek, továbbá könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével kifejezetten elfogad.
 10. Társaság dönthet úgy, hogy akár a Kiválasztási Eljárást, akár a Képzést megelőzően ún. nyílt napot tart, amelyen bárki részt vehet, aki erre az ezen célt szolgáló nyomtatványon keresztül, a www.braininghub.hu oldalon regisztrált és regisztrációját a Társaság kifejezetten elfogadta és visszaigazolta.

II. Kiválasztási eljárás

 1. Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson.

Jelentkező legkésőbb a jelentkezési lap elküldésekor köteles nyilatkozni a Társaság felé, hogy a sikeres Kiválasztási Eljárást követően – a jelen ÁSZF-ben és a Társasággal megkötésre kerülő szerződésben (a továbbiakban: Képzési Szerződés) szabályozott feltételek szerint, az ott teljesítettek esetén előfinanszírozásos konstrukció 790.000 + ÁFA (a továbbiakban: előfinanszírozásos Díj) vagy visszatérítéses konstrukció 450.000 Ft + ÁFA (a továbbiakban: visszatérítéses Díj) díjak és feltételek ellenében vesz-e részt a Képzésen.

Társaság felhívja ugyanakkor a Jelentkező figyelmét, hogy ezen nyilatkozatát a későbbiekben ugyanazon képzés esetében kizárólag a Társaság kifejezett hozzájárulásával módosíthatja, az adott képzési konstrukció finanszírozási formájához tartozó kötelezettségek betartása és a megfelelő képzési konstrukcióhoz tartozó Képzési Szerződés megkötése mellett.

Társaság felhívja továbbá a Jelentkező figyelmét, hogy a visszatérítéses konstrukcióra jelentkezett és a Társaság által kiválasztott Hallgatók körében, a Kiválasztási Eljárás kialakult rangsorában legalább 3 (három) legjobb eredményt elérő Hallgatót a Társaság Ösztöndíjas konstrukcióban 290.000 + ÁFA (a továbbiakban: ösztöndíjas Díj) részesít, amelyről a Hallgatót a kiválasztási eredményről történő email üzenetben értesít. Ösztöndíjas konstrukcióban résztvevő Hallgató 290.000 + ÁFA díj ellenében vesz részt a Képzésen.

Előfinanszírozásos Díj, Visszatérítéses Díj, Ösztöndíjas Díj (a továbbiakban együttesen: Díjak)

 1. A Kiválasztási Eljárás az alábbi 4+1 panelből állhat, amelyek lefolytatására vagy Társaság vagy a vele jogviszonyban lévő harmadik személy(ek) jogosult(ak):
  • szakmai előképzettséget felmérését célzó panel
  • angol nyelvtudás felmérését célzó panel
  • kompetencia teszt
  • munka- és szervezetpszichológiai alkalmasság felmérését célzó panel
  • személyes elbeszélgetés (amelyen már csak a Társaság által kiválasztott Jelentkezők vehetnek részt)
 1. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 2. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen.
 3. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhetnek jogorvoslattal.

III. Képzési Eljárás

 1. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik
  • megkötötték a Képzési Szerződést a Társasággal,
  • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
  • a Társaság részére megfizették a jelentkezési lapon jelölt képzési konstrukcióhoz (előfinanszírozásos vagy visszatérítéses) tartozó előfinaszírozásos Díj, visszatérítéses Díj, vagy a kiválasztási eljárás során részesült ösztöndíjas konstrukciónak megfelelő, ösztöndíjas Díj legalább első részletét, akár készpénzben, akár átutalás útján a Társaság bankszámlájára.
 1. A Hallgató kezdeményezhet a Társaság felé részletfizetési kérelmet. Ennek jóváhagyása esetén, előfinanszírozásos vagy visszatérítéses konstrukcióban történő Képzés esetében az előfinanszírozásos Díj vagy visszatérítéses Díj 3 (három) egyenlő részletben, az ösztöndíjas konstrukcióban történő Képzés esetében az ösztöndíjas Díj 2 (kettő) egyenlő részletben fizetendő a Társaság által egyoldalúan meghatározott időpontokban.
 2. A Képzés időtartama 6 (hat) hónap, amely alatt összesen 350 óra képzési órát (+30 óra – Soft Skill, coaching foglalkozás, szponzor látogatása, online konzultáció és kódolás) tart Társaság. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben technikai okok miatt ez szükséges – a Képzés időkerete a 6 hónapot (legfeljebb további 1 hónappal) meghaladja. Társaság törekszik arra, hogy a Képzéseket lehetőleg hétvégi napon reggel 9 és délután 18 óra között, illetve heti két hétköznapon (4-4 órában, 17 és 21 óra között) tartsa.
 3. A Képzések kizárólag személyes konzultáció keretében történnek, távképzésre nincsen lehetőség. Társaság felhívja mind a Jelentkezők, mind a Hallgatók figyelmét arra, hogy a Képzés sikeres befejezéséhez szükséges a személyes konzultációkat megelőző és követő felkészülés. Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság előírhat további konzultációkat, otthoni felkészülést igénylő feladatmegoldást.
 4. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Képzésen leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Képzés során is – módosítsa, a Hallgatókat a Képzés hatékony lebonyolítása érdekében további csoportokra bontsa vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Képzés hatékonyabbá tétele.
 5. Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Képzés során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Tudásanyag Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi.
 6. Hallgatók kötelesek a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társaikat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.
 7. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a fentieket megszegő Hallgatót, hogy távozzon a Képzésről vagy az oda való belépését a jövőben a vonatkozásában megtiltsa.

IV. Tesztek – számonkérések

 1. Társaság jogosult arra, hogy a Hallgatók felkészülését és Képzésen való részvételét ún. időközi teszt és záró teszt alapján ellenőrizze és értékelje. Hallgató köteles ezeken részt venni. Amennyiben a Hallgató nem jelenik meg, és nem írja meg akár az időközi tesztet, akár a záró tesztet, a Társaság által erre kijelölt időpontban és helyszínen, Hallgató köteles a távolmaradását megfelelő bizonyítékokkal igazolni a Társaság felé.
 2. Társaság egy-egy alkalommal második lehetőséget ad a Hallgatónak az elmulasztott időközi teszt pótlására. Amennyiben a Hallgató ezen sem jelenik meg, és nem írja meg az adott tesztet, Társaság további pótlási lehetőség biztosítására nem köteles a Hallgató felé, ugyanakkor egyoldalúan dönthet úgy, hogy a Hallgató vonatkozó kérelmére, a távolmaradás megfelelő igazolása esetén további lehetőséget biztosít a Hallgatónak a pótlásra.
 3. Társaság kizárólagos joga, hogy mind az időközi, mind a záró teszt értékelésének szempontjait egyoldalúan meghatározza és döntsön arról, hogy mely Hallgató abszolválta sikeresen az adott időközi és / vagy záró tesztet.
 4. Társaság email üzenetben értesíti a Hallgatót mind az időközi teszt, mind a záró teszt eredményéről. Hallgató az időközi és a záró teszt eredményeitől függően igazolást kap a Képzés sikeres befejezéséről.
 5. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kötelezi magát arra, hogy elfogadja a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhet jogorvoslattal.
 6. Hallgató tudomásul veszi, hogy csak akkor folytathatja a Képzést, ha az időközi tesztet sikeresen megírja.
 7. Hallgató a sikeres záró tesztet követően igazolást (a továbbiakban: Igazolás) kap a Képzés elvégzéséről.

V. Visszatérítések

 1. A Társaság visszafizeti az előfinanszírozásos konstrukcióval Képzésbe belépő és résztvevő Hallgató részére az előfinanszírozásos Díj 35 %-t (harmincöt százalékát), ha
  • a Hallgató sikeres képzésről szóló igazolás (oklevél) átvételéig úgy dönt, hogy vállalja és eleget tesz a visszatérítéses konstrukciós Képzésre vonatkozó szerződésében foglalt kötelezettségeknek és erről írásos nyilatkozatot tesz. Ennek feltétele, hogy a Társaság járuljon hozzá a szükséges szerződés-módosításokhoz és írásos nyilatkozat tételhez. Ezt követően van lehetősége a visszatérítéses konstrukcióban megjelölt ÁSZF és Képzési szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése mentén az előfinanszírozásos Díj 35%-nak visszatérítésére.
 1. A Társaság visszafizeti a visszatérítéses konstrukcióval Képzésbe belépő és résztvevő Hallgató részére a visszatérítéses Díj 35 %-t (harmincöt százalékát), ha
  • a Hallgató munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít Partnercéggel az ÁSZF-ben és Képzési Szerződésben meghatározott eljárásrend szerint, az ÁSZF-ben meghatározott igazolás (oklevél) átvételt követő öt hónapon belül és a létesített munkaviszonyát munkaszerződéstől számított legalább 3 (három) hónapig fenntartja. A visszafizetés határideje a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéstől számított 3 (három) hónap lejártát követő 60 napon belül.
  • a Hallgató azért nem létesít munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt Partnercéggel, mert a Társaság erre vonatkozó lépéseket nem tett, azaz a Társaság nem szervezett legalább egy interjút a Jelöltnek, az ÁSZF-ben meghatározott igazolás (oklevél) átvételét követő 3 hónapon belül. A visszafizetési határidő ezen időszak lejártát követő 60 nap.
 1. A Társaság visszafizeti az ösztöndíjas konstrunkcióval Képzésbe belépő és résztvevő Hallgató részére az ösztöndíjas Díj 35 %-t (harmincöt százalékát), ha
  • a Hallgató azért nem létesít munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt Partnercéggel, mert a Társaság erre vonatkozó lépéseket nem tett, azaz a Társaság nem szervezett legalább egy interjút a Jelöltnek, az ÁSZF-ben meghatározott igazolás (oklevél) átvételét követő 3 hónapon belül. A visszafizetési határidő ezen időszak lejártát követő 60 nap.

VI. Visszatérítéses és Ösztöndíjas konstrukcióban résztvevő Hallgatók Díjainak és Visszatérítéseinek megtartási esetei

 1. A visszatérítéses és ösztöndíjas konstrukció szerinti Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy a Társaság a Visszatérítések összegét megtarthatja, és erre jogosulttá válik (esetleges visszafizetést követően is), továbbá a Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, és a Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díjak visszakövetelésére és a Társaság követelheti a Díjak még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól, ha
  • a Hallgató nem vesz részt a Képzési Eljárás keretében tartott órák több mint 10%-án,
  • a jelen ÁSZF 19. pontjában meghatározott +30 óra 10%-án,
  • a Hallgató nem írja meg az időközi tesztet vagy a záró tesztet és előbbit ezt a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban,
  • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
  • Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
  • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
  • a Társaság azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
  • ha a Hallgató nem éri el a Képzés végén a csatolt 1. számú melléklet szerinti számítási mechanizmus alapján a 60 %-os átlageredményt,
  • a Hallgató nem vesz a lehető legjobb tudása szerint és alkalmas állapotban részt a Partnercég által szervezett állásinterjún – és távolmaradását nem tudja megfelelő bizonyítékokkal kimenteni a Társaság felé (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
  • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott, Szándéknyilatkozatot adó és felajánló, azaz ajánlatot tevő egyik Partnercéggel sem, a Képzési Szerződésben meghatározott időn belül és ezt a Jogviszonyt a létesítésétől számított legalább 1 (egy) évig nem tartja fenn azzal, hogy a Partnercéggel kötött szerződésében foglaltaknak a Partnercég eleget tesz (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
  • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt egyik Partnercéggel sem a jelen ÁSZF-ben meghatározott igazolás (oklevél) átvételt követő öt hónapon belül, Partnercég szándéknyilatkozata hiányában, azzal a kitétellel, hogy a Társaság vagy Partnercég által szervezett interjúk közül legalább egy darab interjún a Jelölt részt vett,
  • a Hallgató úgy létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott Partnercéggel vagy azon cégcsoport bármely tagjával, ahová Partnercég tartozik, hogy erről nem értesíti a Társaságot (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
  • a Hallgató úgy szünteti meg a Partnercéggel fennálló, a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok nem valósak vagy Hallgató ezt nem tudja bizonyítani Társaság felé (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
  • a Partnercég úgy szünteti a Hallgatóval fennálló, az Együttműködési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok a Hallgatónak tudhatóak be, neki felróhatóak és valósak (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl),
  • Hallgató téves vagy hamis adatot közöl a Jelentkezési Lapon arról, hogy áll-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy felmondási idejének időtartamáról,
  • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti. (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl).

VII. Előfinanszírozásos konstrukcióban résztvevő Hallgatók Díj és Visszatérítés elvesztésének esetei Hallgató által:

 1. Az előfinanszírozásos konstrukció szerinti Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy a Társaság a Visszatérítések összegét megtarthatja, és erre jogosulttá válik (esetleges visszafizetést követően is), továbbá a Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, és a Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díjak visszakövetelésére és a Társaság követelheti a Díjak még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól, ha
  • a Hallgató nem vesz részt a Képzési Eljárás keretében tartott órák több mint 10%-án,
  • a jelen ÁSZF 19. pontjában meghatározott +30 óra 10%-án,
  • a Hallgató nem írja meg az időközi tesztet vagy a záró tesztet és előbbit ezt a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban,
  • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
  • Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
  • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
  • a Társaság azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
  • ha a Hallgató nem éri el a Képzés végén a csatolt 1. számú melléklet szerinti számítási mechanizmus alapján a 60 %-os átlageredményt,
  • Hallgató téves vagy hamis adatot közöl a Jelentkezési Lapon arról, hogy áll-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy felmondási idejének időtartamáról,
  • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti. (ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár az előfinanszírozásos Díj megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl).

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. A képzésben előfinanszírozásos konstrukcióban előfinanszírozásos Díj ellenében már a Képzésben résztvevő Hallgató kérheti a visszatérítéses konstrukció irányba történő konstrukció váltást a sikeres képzésről szóló igazolás (oklevél) átvételéig, amennyiben vállalja és eleget tesz a visszatérítéses konstrukció Képzésre vonatkozó szerződésében foglalt kötelezettségeknek és erről írásos nyilatkozatot tesz. Ennek feltétele, hogy a Társaság járuljon hozzá a szükséges szerződés-módosításokhoz és írásos nyilatkozat tételhez.
 2. A képzésben visszatérítéses konstrukcióban visszatérítéses Díj ellenében már a Képzésben résztvevő Hallgató kérheti az előfinanszírozásos konstrukció irányba történő konstrukció váltást a sikeres képzésről szóló igazolás (oklevél) átvételéig, amennyiben vállalja és eleget tesz az előfinanszírozásos konstrukció Képzésre vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeknek és erről írásos nyilatkozatot tesz. Továbbá vállalja a nyilatkozat tételtől számított 8 (nyolc) napon belül az előfinanszírozásos konstrukcióhoz tartozó előfinanszírozási Díjig terjedő különbözet megfizetését. Ennek feltétele, hogy a Társaság járuljon hozzá a szükséges szerződés-módosításokhoz és írásos nyilatkozat tételhez.
 3. Jelentkező / Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Társaságnak, amely ezzel összefüggésben Társaságot érte.
 4. Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 5. Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.
 6. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Faxszáma: –

Email címe: hello@braininghub.com

 1. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy
  • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
  • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 1. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 2. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.
 3. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2018. február 19.

Általános szerződési feltételek 1. számú melléklete

0,2 x (I. számon kérő teszt százalékos eredménye (8% elmélet + 12% gyakorlat bontásban))* +
0,2 x (II. számon kérő teszt százalékos eredménye (8% elmélet + 12% gyakorlat bontásban))* +
0,2 x (Zárófeladat százalékos eredménye (8% elmélet + 12% gyakorlat bontásban))** +
0,05 x (a heti 1 db alkalom/fő/20 perc meghirdetett online konzultáció százalékos kihasználtság eredménye a képzés során) +
0,05 x (az egy képzés során megtartott nyílt kódolási események részvételi arányának százalékos eredménye) +
0,1 x (egy képzés során kiadott házi feladatok és abból visszajövő, értékelhető feladatok százalékos eredménye) +
0,05 x (a képzés során a 350 órányi kontakt óra részvételi arány százalékos eredménye) +
0,05 x (a képzés során a +30 óra egyéb elfoglaltságból álló soft skill coaching, céglátogatások, előszűrések stb, részvételi arány százalékos eredménye)
0,1 x ( teljes képzésre vonatkozó motivációs elhivatottságot mérő faktor (szakmai + soft coaching + projekt csapat együttes megítélése alapján) = Q

Minimum elérendő összes átlag Q eredmény = 60%

*
Társaság alábbiakról rendelkezik:

Társaság által adott téma részhez pót teszt feladatra kötelezett Jelöltek, kötelesek azon részt vegyenek és a jobb eredmény a mérvadó.
Társaság által adott téma részhez pót teszt feladatra nem kötelezett Jelöltek, javítás célzatú pótlás jelentkezésre, van lehetőség, azonban a pót alkalom eredménye a mérvadó.
Ha a pótlási alkalom az első alkalma a Jelöltnek, úgy köteles azon részt venni és ezen egyedüli eredmény a mérvadó adott téma részhez.

**
Kötelező a részvétel és nincs pótlási lehetőség

gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság