Általános szerződési feltételek

Sigma Technology Akadémia

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Felnőttképző (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. I. épület, 2. em., cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Felnőttképző)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Felnőttképző által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények

● Felnőttképző szakmai képzéseket tart, amely célja ún. szoftverfejlesztő képzése (a továbbiakban: Képzés). Felnőttképző tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva,

● kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Felnőttképző és a Partnercég által közösen, egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést, és adott esetben előre meghatározott feltételek alapján munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést kössön a Felnőttképzővel jogviszonyban lévő Sigma Technology Magyarország Kft.-vel. (a továbbiakban: Partnercég).

● Felnőttképző felhívja a Jelentkező és a Hallgató figyelmét arra, hogy nem tudja szavatolni, hogy Hallgató a Képzés befejezését követően munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést köt Partnercéggel. Hallgató ezen tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban többi követelése Felnőttképzővel nincs és ilyet nem is érvényesít.

● Kizárólag azon személyek jelentkezhetnek akár az alábbi Kiválasztási Eljárásra, akár a jelen ÁSZF-ben meghatározott nyílt napra, és vehetnek részt esetleg Hallgatóként az alábbi Képzésen, akik Magyarország joga szerint nagykorúak, tehát 18. életévüket betöltötték és cselekvőképességük nincsen korlátozva.

● A Felnőttképző által tartott Képzésen azok a személyek jogosultak a részvételre, akiket a Felnőttképző a jelen ÁSZF-ben szabályozott ún. kiválasztási eljárást (a továbbiakban: Kiválasztási Eljárás) követően erre kiválaszt.

● A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt, majd pedig a második körben, az ezt visszaigazoló e-mail útján megküldött jelentkezési lapot (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).

● Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, email címét és azt, hogy jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e, mi a rá irányadó felmondási idő (a továbbiakban együttesen: Személyes Adat).
● Jelentkező a Jelentkezési Lap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz az alábbiakban meghatározásra kerülő Kiválasztási Eljáráson, amennyiben Felnőttképző őt erre a célra kiválasztja.

● Felnőttképző a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Felnőttképző részére az önéletrajzát, motivációs levelét, továbbá mindazon információt, amelyet Felnőttképző tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.

● Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az önéletrajz, mind a motivációs levél személyes adatot tartalmaz, továbbá tartalmazhatnak a Felnőttképző által bekért további információkat, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek.

● Felnőttképző dönthet úgy, hogy akár a Kiválasztási Eljárást, akár a Képzést megelőzően ún. nyílt napot tart, amelyen bárki részt vehet, aki erre az ezen célt szolgáló űrlapon keresztül, a www.braininghub.hu oldalon regisztrált és regisztrációját a Felnőttképző kifejezetten elfogadta és visszaigazolta.

II. Kiválasztási eljárás

● Felnőttképző kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga és a Partnercég által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson. Felnőttképző felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy a Felnőttképzőt a Jelentkező képzésben való felvételére semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben Felnőttképző akként dönt, hogy Jelentkezőt a képzésbe nem veszi fel, Jelentkező Felnőttképző ezen döntésére alapítottan Felnőttképzővel szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.

● Jelentkező a Jelentkezési Lap elküldésekor elfogadja, hogy Ösztöndíjas konstrukcióban vesz részt a képzésen, más konstrukció igénybevételére nincs lehetőség.

● Felnőttképző kifejezetten felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy Felnőttképző és a Partnercég kizárólagos döntési jogát képezi annak eldöntése, hogy a Jelentkezőt ösztöndíjas konstrukcióba felveszi-e vagy sem. Felnőttképző kifejezett felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Felnőttképző és a Partnercég akként dönt, hogy Jelentkezőt ösztöndíjas konstrukcióba nem veszi fel, Jelentkező Felnőttképző ezen döntésére alapítottan Felnőttképzővel szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.

● A Kiválasztási Eljárás az alábbi 4+1 panelből állhat, amelyek lefolytatására vagy Felnőttképző vagy a vele jogviszonyban lévő harmadik személy(ek) jogosult(ak):
○ angol nyelvtudás felmérését célzó panel
○ logikai készségeket, problémamegoldó készségeket vizsgáló panel
○ kompetencia teszt
○ munka- és szervezetpszichológiai alkalmasság felmérését célzó panel
○ személyes elbeszélgetés (amelyen már csak a Felnőttképző által kiválasztott Jelentkezők vehetnek részt)

● Hallgató tudomásul veszi, hogy Felnőttképző és a Partnercég a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Felnőttképző ezen jogát gyakorolja.

● Felnőttképző és a Partnercég kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen.

● Felnőttképző email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásávall kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhetnek jogorvoslattal.

III. Képzési Eljárás

● Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik

● megkötötték a Képzési Szerződést a Felnőttképzővel,
● jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

VII. Egyéb rendelkezések

● Jelentkező / Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Felnőttképzőtől származó, a Felnőttképzőre vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Felnőttképző előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Felnőttképzőnek, amely ezzel összefüggésben Felnőttképzőt érte.

● Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Felnőttképzővel, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

● Felnőttképző kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

● Felnőttképző tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.
Helye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. I. épület, 2. em.
Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00
Telefonszáma: +36-70-703-1933
Email címe: hello@bhub.hu

● Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy

○ Felnőttképző kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére.

○ Felnőttképző olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Felnőttképző ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére

● Felnőttképző tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.

● Felnőttképző bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Felnőttképző ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.

● A Felnőttképző tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

● A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek. Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2023. január 06.

LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság