Általános szerződési feltételek

Intenzív Java alapozó képzés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11., 2. emelet, cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai képzéseket tart, amely célja a Java programnyelv elsajátítása (a továbbiakban: Képzés). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva, kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést.
 2. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt, (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 3. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, számlázási nevét, cég esetén adószámát és számlázási címét.
 4. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.
 5. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelentkezési lap személyes adatot tartalmaz, továbbá a Társaság által bekért további információk tartalmazhatnak személyes adatot, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 6. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával Társaság részére teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a Személyes Adatait, a Képzés során kezelje, adatbázisában tárolja és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban meghatározott Képzési Szerződésben könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával kifejezetten elfogad.
 7. Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson.
 8. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 9. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően saját mérlegelése alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen. Társaság felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy a Társaságot a Jelentkező képzésben való felvételére semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben Társaság akként dönt, hogy Jelentkezőt a képzésbe nem veszi fel, Jelentkező Társaság ezen döntésére alapítottan Társasággal szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.
 10. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét és azt, hogy a Társaság kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a jelentkezők közül kik vehetnek részt a képzésen, továbbá elfogadják, azt, hogy a társaság kiválasztás tárgyában hozott döntésével kapcsolatban semmilyen alapon nem élhetnek jogorvoslattal.

II. Képzési Eljárás

11. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik

 • megkötötték a Képzési Szerződést a Társasággal,
 • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
 • Díj ellenében történő Képzés esetében megfizették Társaság részére a képzés Díját.

A képzési Díj nettó 89 900 Ft + ÁFA (bruttó 114 173 Ft)

12. A Társaság a jelentkezés megerősítésére jogosult 20 % előleg befizetést kérni. A jelentkezés életbe lép az előleg befizetésének ill. átutalásnak igazolásával vagy a Társaság számláján történő jóváírásával, ezen tranzakció igazolásával. Az előleg nélküli jelentkezéseket érdeklődésként kezeli a Társaság.

A Díj megfizetése: A jelentkezést követő 3 napon belül előlegként a díj 20 %-a, a visszalévő teljes összeg a visszaigazolásban rögzített határidőig. Előleg fizetés esetén kizárólag a különbözet összeg megfizetése szükséges.

Ha a Jelentkező az oktatásra történő jelentkezését előlegfizetéssel biztosította, és a Képzésen nem vesz részt, a Társaság az ÁSZF-ben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a Társaság szolgáltatási kötelezettsége a Jelentkező részére megszűnik.

A Társaság jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a képzés nyújtását megtagadni, ha:

 • a Jelentkező nem teljesíti az ÁSZF-ben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
 • a Jelentkező az előleg és a képzési díj különbözetének összegét nem teljesíti az ÁSZF-ben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

13. A kiegyenlített összegről a Társaság elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Hallgató által a jelentkezésnél megadott e-mail címre.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy számára a Társaság elektronikus számlát állítson ki. Amennyiben a Hallgató nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy a Társaság úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Hallgató a hello@brianinghub.com e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben, és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy a Társaság papír alapú számlát állít ki, melyet továbbít Hallgató részére. A fentieknek megfelelően a Hallgató a jelentkezés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja. A Társaság által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

14. A Képzés kontaktórás, azzal a kiegészítéssel, hogy a Társaság bármikor dönthet úgy egyoldalúan, hogy a képzés online felületen lesz megtartva, időtartama 10 alkalom, amely alatt összesen 35 óra képzési órát tart Társaság. Társaság törekszik arra, hogy a Képzéseket lehetőleg hétköznapokon (3,5 – 3,5 órában, 17 és 21 óra között) tartsa. A kontakt órákat online felület kíséri a képzés időtartama alatt, minden alkalom során előre meghatározott időtartamra kiadott feladatokkal és elméleti segédanyagokkal.

15. A Képzések kizárólag személyes konzultáció keretében történnek, távképzésre nincsen lehetőség. Társaság felhívja mind a Jelentkezők, mind a Hallgatók figyelmét arra, hogy a Képzés sikeres befejezéséhez szükséges a személyes konzultációkat megelőző és követő felkészülés. Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság előírhat további konzultációkat, otthoni felkészülést igénylő feladatmegoldást.

16. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Képzésen leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Képzés során is – módosítsa, vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Képzés hatékonyabbá tétele.

17. Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Képzés során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Tudásanyag Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi. Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Hallgató jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, jogsértésenként 500.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles, köteles továbbá megtéríteni a Társaságot ért, kötbért meghaladó kárt.

18. Hallgatók kötelesek a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társaikat vagy az oktatókat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.

19. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a fentieket megszegő Hallgatót, hogy távozzon a Képzésről vagy az oda való belépését a jövőben a vonatkozásában megtiltsa, illetve a Hallgatóval megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondja.

III. Egyéb rendelkezések

20. Jelentkező / Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles jogsértésenként 1.000.000 Ft összegű kötbér megfizetésére, köteles továbbá a Társaság kötbért meghaladó kárának a megtérítésére.

21. Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

22. Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

23. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Faxszáma: –

Email címe: hello@braininghub.com

24. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy

 • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére

25. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.

26. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.

27. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2020.08.12

Záradék:

Alulírott Jelentkező / Hallgató kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem a Társaság ÁSZF-jét, a Társaság az ÁSZF egy példányát részemre átadta, a Társaság külön tájékoztatott az általános szerződési feltételei között minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos szerződéses gyakorlattól, illetve azon rendelkezésekről, amelyek a Társaságot, a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítják. Az általános szerződési feltételeket és a képzéssel kapcsolatos információkat megértettem, tudomásul vettem, és ezeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kelt:

……………………………………….

Jelentkező / Hallgató

gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság