Általános szerződési feltételek

Junior Java képzés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2. emelet, cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai képzéseket tart, amely célja ún. Junior Java fejlesztők képzése (a továbbiakban: Képzés). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva, kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést, és adott esetben előre meghatározott feltételek alapján munkaszerződést kössön, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról létesítsen a Társasággal jogviszonyban lévő cégek (a továbbiakban: Partnercég) valamelyikével.
 1. Társaság felhívja a Jelentkező és a Hallgató figyelmét arra, hogy nem tudja szavatolni, hogy Hallgató a Képzés befejezését követően munkaszerződést köt, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít Partnercéggel vagy egyéb társasággal. Hallgató ezen tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban követelése a Társasággal szemben nincs, és ezzel kapcsolatos követelést a Társasággal szemben nem érvényesít.
 1. Kizárólag a Magyarország joga szerint nagykorú, tehát 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek jelentkezhetnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott Kiválasztási Eljárásra és nyílt napra, valamint vehetnek részt Hallgatóként az alábbi Képzésen.
 1. A Társaság által tartott Képzésen azok a személyek jogosultak a részt venni, akiket a Társaság a jelen ÁSZF-ben szabályozott ún. kiválasztási eljárást (a továbbiakban: Kiválasztási Eljárás) követően erre kiválaszt.
 1. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proformon keresztül kitölti a jelentkezési adatbekérőt, majd a második körben az ezt visszaigazoló e-mail útján megküldött jelentkezési lapot (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 1. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét és azt, hogy jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e, mi a rá irányadó felmondási idő (a továbbiakban együttesen: Személyes Adat), továbbá azon képzési konstrukció típusát az alábbiakban meghatározott Díj és feltételek szerint, amelyre jelentkezni kíván.
 1. Jelentkező a Jelentkezési Lap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz az alábbiakban meghatározásra kerülő Kiválasztási Eljáráson, amennyiben Társaság őt erre a célra kiválasztja.
 1. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére az önéletrajzát, motivációs levelét, továbbá mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.
 1. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az önéletrajz, mind a motivációs levél személyes adatot tartalmaz, továbbá tartalmazhatnak a Társaság által bekért további információkat, amelyek mind Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 1. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére történő megküldésével teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a Személyes Adatait a Kiválasztási Eljárás céljára kezelje, adatbázisában tárolja, és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, illetve az alábbiakban meghatározott Képzési Szerződésben meghatározott célokra Partnercégnek, továbbá könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. A Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére történő megküldésével kifejezetten elfogad.
 1. A Társaság dönthet úgy, hogy akár a Kiválasztási Eljárást, akár a Képzést megelőzően ún. nyílt napot tart, amelyen bárki részt vehet, aki erre az ezen célt szolgáló nyomtatvány kitöltésével a www.braininghub.hu oldalon keresztül regisztrált, és regisztrációját a Társaság kifejezetten elfogadta és visszaigazolta.

 II. Kiválasztási eljárás

 1. A Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljárásban. A Társaság felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy a Társaságot a Jelentkező képzésben való felvételére semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben Társaság akként dönt, hogy Jelentkezőt a képzésbe nem veszi fel, Jelentkező a Társaság ezen döntésére alapítottan a Társasággal szemben semmilyen jogcímen nem jogosult igény érvényesítésére.

A Díjról a Társaság elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Hallgató által a jelentkezésnél megadott e-mail címre.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy számára a Társaság elektronikus számlát állítson ki. Amennyiben a Hallgató nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy a Társaság úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Hallgató a hello@brianinghub.com e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben, és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy a Társaság papír alapú számlát állít ki, melyet továbbít Hallgató részére.

A fentieknek megfelelően a Hallgató a jelentkezés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja. A Társaság által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA törvény által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Jelentkező tudomással bír arról, hogy ezen nyilatkozatát a későbbiekben ugyanazon képzés esetében kizárólag a Társaság kifejezett hozzájárulásával módosíthatja a képzési konstrukció finanszírozási formájához tartozó kötelezettségek betartása és a megfelelő képzési konstrukcióhoz tartozó Képzési Szerződés megkötése mellett.

Jelentkező tudomással bír arról, hogy az önfejlesztő konstrukcióra jelentkezett, és a Társaság által kiválasztott Hallgatók körében, a Képzésen résztvevő és a záróvizsgát követően megállapított Q érték alapján legalább 70 %-os eredményt ér el, lehetősége van a Társasággal munkaerő közvetítési szerződést kötni a Képzés végén.

 1. A Kiválasztási Eljárás az alábbi 4+1 panelből állhat, amelyek lefolytatására vagy Társaság vagy a vele jogviszonyban lévő harmadik személy(ek) jogosult(ak):
 • szakmai előképzettség felmérését célzó panel
 • angol nyelvtudás felmérését célzó panel
 • kompetencia teszt
 • munka- és szervezetpszichológiai alkalmasság felmérését célzó panel
 • személyes elbeszélgetés (amelyen már csak a Társaság által kiválasztott Jelentkezők vehetnek részt)
 1. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 1. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen.
 1. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhetnek jogorvoslattal.

III. Képzési Eljárás

 1. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik
 • megkötötték a Képzési Szerződést a Társasággal,
 • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
 • a Társaság részére megfizették a jelentkezési lapon jelölt képzési konstrukcióhoz tartozó Díj legalább első részletét átutalás útján a Társaság bankszámlájára.
 1. A Hallgató kezdeményezhet a Társaság felé részletfizetési kérelmet. Ennek jóváhagyása esetén, a Díj 2 (kettő) részletben fizetendő a Társaság által egyoldalúan meghatározott időpontokban és nagyságrendben. Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a részletfizetésről való döntés Társaság kizárólagos mérlegelésén alapul, ha a Társaság úgy dönt, hogy a részletfizetés iránti kérelemnek nem ad hely, úgy e döntéssel kapcsolatban Jelentkező sem jogorvoslattal, sem egyéb más igénnyel nem élhet, és a képzésen való részvétel feltételeként köteles a díjat egy összegben, előre megfizetni.
 1. A Képzés időtartama 6 (hat) hónap, amely alatt összesen 350 óra képzési órát (valamint legfeljebb +30 óra – Soft Skill, coaching foglalkozás, szponzor látogatása, online konzultáció és kódolás) tart Társaság. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben technikai okok miatt ez szükséges – a Képzés időkerete a 6 hónapot (legfeljebb további 1 hónappal) meghaladja.

A Képzés kontaktórás formában valósul meg. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a képzést bármikor egyoldalúan online képzési felületen folytassa.

A Társaság törekszik arra, hogy a Képzéseket lehetőleg hétvégi napon reggel 9 és délután 18 óra között, illetve heti két hétköznapon (4-4 órában, 17 és 21 óra között) tartsa, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a képzéseket eltérő időpontban tartsa meg, mely esetben Hallgató a képzés időpontjával összefüggésben a Társasággal szemben semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.

 1. A Képzések főszabály szerint személyes konzultáció keretében történnek, azonban a Társaság rendkívüli helyzetben dönthet a Képzések távképzés útján történő lebonyolításáról. A Társaság felhívja mind a Jelentkezők, mind a Hallgatók figyelmét arra, hogy a Képzés sikeres befejezéséhez szükséges a személyes konzultációkat megelőző és követő felkészülés. Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság előírhat további konzultációkat, otthoni felkészülést igénylő feladatmegoldást.
 1. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Képzésen leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Képzés során is – módosítsa, a Hallgatókat a Képzés hatékony lebonyolítása érdekében további csoportokra bontsa, vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Képzés hatékonyabbá tétele.
 1. A Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Képzés során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Tudásanyag Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi.

Továbbá a Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy sem az óra anyagát, sem online konzultációt, sem a képzéssel kapcsolatos anyagot nem rögzíthet semmilyen online, digitális formában. Amennyiben ez szükséges, az oktatóval való előzetes egyeztetést követően, az oktató által rögzített anyagot jogosult megkapni.

Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Hallgató jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, jogsértésenként 1.000.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles, köteles továbbá megtéríteni a Társaságot ért, kötbért meghaladó kárt.

 1. Hallgatók kötelesek a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni, és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgatótársaikat vagy az oktatókat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.
 1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a fentieket megszegő Hallgatót a Képzésről való távozásra felszólítsa, a Képzésre való belépését a jövőre vonatkozóan megtiltsa, illetve a Hallgatóval megkötött képzési szerződést azonnali hatállyal felmondja.

IV. Tesztek – számonkérések

 1. A Társaság jogosult arra, hogy a Hallgatók felkészülését és Képzésen való részvételét ún. időközi teszt(ek) és záró teszt alapján ellenőrizze és értékelje. Hallgató köteles ezeken részt venni. Amennyiben a Hallgató nem jelenik meg, és nem írja meg az időközi tesztet, akár a záró tesztet a Társaság által erre kijelölt időpontban és helyszínen, Hallgató köteles a távolmaradását megfelelő bizonyítékokkal igazolni a Társaság felé.
 1. A Társaság egy-egy alkalommal második lehetőséget ad a Hallgatónak az elmulasztott időközi teszt pótlására. Amennyiben a Hallgató ezen sem jelenik meg, és nem írja meg az adott tesztet, a Társaság további pótlási lehetőség biztosítására nem köteles a Hallgató felé, ugyanakkor egyoldalúan dönthet úgy, hogy a Hallgató vonatkozó kérelmére, a távolmaradás megfelelő igazolása esetén méltányosságból további lehetőséget biztosít a Hallgatónak a pótlásra.
 1. A Társaság kizárólagos joga, hogy mind az időközi, mind a záró tesztek értékelésének szempontjait egyoldalúan meghatározza, és döntsön arról, hogy mely Hallgató abszolválta sikeresen az adott időközi és / vagy záró tesztet.
 1. A Társaság email üzenetben értesíti a Hallgatót mind az időközi teszt(ek), mind a záró teszt eredményéről. Hallgató az időközi és a záró tesztek eredményeitől függően igazolást kap a Képzés sikeres befejezéséről. A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Hallgatót semmilyen jogorvoslati lehetőség nem illeti meg az időközi teszt(ek) és a záró tesz eredményének Társaság általi értékelése, illetve a képzés befejezéséről való igazolás kiállítása vagy annak az ahhoz szükséges feltételek teljesülésének hiányában való kiállításának elmaradása vonatkozásában.
 1. Hallgató tudomásul veszi, hogy csak akkor folytathatja a Képzést, ha az időközi teszt(ek)et sikeresen megírja.
 1. Hallgató a sikeres záró tesztet követően igazolást (a továbbiakban: Igazolás) kap a Képzés elvégzéséről.

V. Önfejlesztő konstrukcióban résztvevő Hallgatók Díj elvesztésének esetei a Hallgató által:

 1. Az önfejlesztő konstrukció szerinti Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy a Társaság azonnali hatállyal jogosult a Képzési szerződés felmondására, és azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, valamint a Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díjak visszakövetelésére és a Társaság követelheti a Díjak még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól, ha
 • a Hallgató a Képzési Eljárás keretében tartott órák több, mint 10%-án nem jelenik meg,
 • a Hallgató a jelen ÁSZF 19. pontjában meghatározott legfeljebb +30 óra több, mint 10%-án nem jelenik meg,
 • a Hallgató nem írja meg bármelyik időközi tesztet vagy a záró tesztet és az időközi tesztek esetén a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban,
 • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait vagy az oktatókat sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
 • a Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
 • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
 • a Társaság egyéb súlyos szerződésszegésre alapítottan azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
 • ha a Hallgató nem éri el a Képzés végén a csatolt 1. számú melléklet szerinti számítási mechanizmus alapján a 60 %-os átlageredményt,
 • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott üzleti titkot megőrizni és bizalmasan kezelni. Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Társaságnak, amely ezzel összefüggésben a Társaságot érte, ezenfelül a Társaság az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 7. §-ban írt szankciók érvényesítésére is jogosult.
 1. Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 1. A Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.
 1. A Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., 2. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Faxszáma: –

Email címe: hello@braininghub.com

 1. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy
 • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 1. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 1. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton figyelmezteti Hallgatót, hogy www.braininghub.hu internetes oldal nyomon követésével folyamatosan tájékozódjon az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF tartalmáról.
 1. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2020. augusztus 13.

Záradék

Alulírott Jelentkező / Hallgató kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem a Társaság ÁSZF-jét, a Társaság az ÁSZF egy példányát részemre átadta, a Társaság külön tájékoztatott az általános szerződési feltételei között minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos szerződéses gyakorlattól. Az általános szerződési feltételeket és a képzéssel kapcsolatos információkat megértettem, tudomásul vettem, és ezeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kelt:

……………………………………….
Jelentkező / Hallgató

Általános szerződési feltételek 1. számú melléklete

0,2 x (I. számon kérő teszt százalékos eredménye)* +
0,2 x (II. számon kérő teszt százalékos eredménye)* +
0,2 x (Zárófeladat százalékos eredménye)** +
0,05 x (az egy képzés során megtartott 6 nyílt kódolási események részvételi arányának százalékos eredménye) +
0,15 x (egy képzés során kiadott házi feladatok és abból visszajövő, értékelhető feladatok százalékos eredménye + 2 próbainterjú szakmai eredménye + órák eleji röpdolgozatok eredménye)
0,1 x (a képzés során a 350 órányi kontakt óra részvételi arány százalékos eredménye és a képzés során, valamint a legfeljebb 30 óra egyéb elfoglaltságból álló soft skill coaching, céglátogatások, előszűrések stb, részvételi arány százalékos eredménye)
0,1 x (teljes képzésre vonatkozó motivációs elhivatottságot mérő soft skill faktor (soft skill tréning + 2 próbainterjú soft skill értékelése) alapján = Q

Minimum elérendő összes átlag Q eredmény = 60%

*
Társaság alábbiakról rendelkezik:

Társaság által adott téma részhez pótteszt feladatra kötelezett Jelöltek, kötelesek azon részt vegyenek és a jobb eredmény a mérvadó.
Társaság által adott téma részhez pótteszt feladatra nem kötelezett Jelöltek, javítás célzatú pótlás jelentkezésre, van lehetőség, azonban a pót alkalom eredménye a mérvadó.
Ha a pótlási alkalom az első alkalma a Jelöltnek, úgy köteles azon részt venni és ezen egyedüli eredmény a mérvadó adott téma részhez.

**
Kötelező a részvétel és nincs pótlási lehetőség

gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság