Általános szerződési feltételek

Adatközponti rendszermérnök képzés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2. em., cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Képzésre jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Képzésre ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai képzéseket tart, amely célja ún. Adatközponti rendszermérnökök képzése (a továbbiakban: Képzés). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Képzés(ek) nincs(enek) akkreditálva,

kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy az sikeresen zárja a Képzést, és adott esetben előre meghatározott feltételek alapján munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést kössön a Társasággal jogviszonyban lévő cégek (a továbbiakban: Partnercég) valamelyikével.

 1. Társaság felhívja a Jelentkező és a Hallgató figyelmét arra, hogy nem tudja szavatolni, hogy Hallgató a Képzés befejezését követően munkaszerződést vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló szerződést köt Partnercéggel vagy egyéb társasággal. Hallgató ezen tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban többi követelése Társasággal nincs és ilyet nem is érvényesít.
 2. Kizárólag azon személyek jelentkezhetnek akár az alábbi Kiválasztási Eljárásra, akár a jelen ÁSZF-ben meghatározott nyílt napra, és vehetnek részt esetleg Hallgatóként az alábbi Képzésen, akik Magyarország joga szerint nagykorúak, tehát 18. életévüket betöltötték és cselekvőképességük nincsen korlátozva.
 3. A Társaság által tartott Képzésen azok a személyek jogosultak a részvételre, akiket a Társaság a jelen ÁSZF-ben szabályozott ún. kiválasztási eljárást (a továbbiakban: Kiválasztási Eljárás) követően erre kiválaszt.
 4. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt, majd pedig a második körben, az ezt visszaigazoló e-mail útján megküldött jelentkezési lapot (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 5. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, email címét és azt, hogy jelenleg munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e, mi a rá irányadó felmondási idő (a továbbiakban együttesen: Személyes Adat), továbbá azon képzési konstrukció típusát az alábbiakban meghatározott Díj és feltételek szerint, amelyre jelentkezni kíván.
 6. Jelentkező a Jelentkezési Lap aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz az alábbiakban meghatározásra kerülő Kiválasztási Eljáráson, amennyiben Társaság őt erre a célra kiválasztja.
 7. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére az önéletrajzát, motivációs levelét, továbbá mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Képzés céljára bekér.
 8. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind az önéletrajz, mind a motivációs levél személyes adatot tartalmaz, továbbá tartalmazhatnak a Társaság által bekért további információkat, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 9. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a Személyes Adatait, a Kiválasztási Eljárás céljára kezelje, adatbázisában tárolja és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban meghatározott Képzési Szerződésben meghatározott célokra Partnercégnek, továbbá könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével, aláírásával és Társaság részére megküldésével kifejezetten elfogad.
 10. Társaság dönthet úgy, hogy akár a Kiválasztási Eljárást, akár a Képzést megelőzően ún. nyílt napot tart, amelyen bárki részt vehet, aki erre az ezen célt szolgáló nyomtatványon keresztül, a www.braininghub.hu oldalon regisztrált és regisztrációját a Társaság kifejezetten elfogadta és visszaigazolta.

II. Kiválasztási eljárás

 1. Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson. Társaság felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy a Társaságot a Jelentkező képzésben való felvételére semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben Társaság akként dönt, hogy Jelentkezőt a képzésbe nem veszi fel, Jelentkező Társaság ezen döntésére alapítottan Társasággal szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.

Jelentkező legkésőbb a Jelentkezési Lap elküldésekor köteles nyilatkozni a Társaság felé, hogy a sikeres Kiválasztási Eljárást követően – a jelen ÁSZF-ben és a Társasággal megkötésre kerülő szerződésben (a továbbiakban: Képzési Szerződés) szabályozott feltételek szerint, az ott teljesítettek esetén önfejlesztő konstrukció 990 000 + ÁFA (bruttó 1 257 300 Ft) (a továbbiakban: önfejlesztő Díj) vagy karrierváltó konstrukció 490 000 Ft + ÁFA (bruttó 622 300 Ft) (a továbbiakban karrierváltó Díj) díjak és feltételek ellenében vesz-e részt a Képzésen.

Az összegről a Társaság elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Hallgató által a jelentkezésnél megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy számára a Társaság elektronikus számlát állítson ki. Amennyiben a Hallgató nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy a Társaság úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Hallgató a hello@brianinghub.com e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben, és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy a Társaság papír alapú számlát állít ki, melyet továbbít Hallgató részére. A fentieknek megfelelően a Hallgató a jelentkezés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja. A Társaság által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Társaság kifejezetten felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy Társaság kizárólagos döntési jogát képezi annak eldöntése, hogy a Jelentkezőt, erre irányuló kérelme esetén önfejlesztő konstrukcióba felveszi-e vagy sem. Társaság kifejezett felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Társaság akként dönt, hogy Jelentkezőt önfejlesztő konstrukcióba nem veszi fel, Jelentkező Társaság ezen döntésére alapítottan Társasággal szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.Önfejlesztő Díj, Karrierváltó Díj (a továbbiakban együttesen: Díjak)

 1. A Kiválasztási Eljárás az alábbi 4+1 panelből állhat, amelyek lefolytatására vagy Társaság vagy a vele jogviszonyban lévő harmadik személy(ek) jogosult(ak):
  • angol nyelvtudás felmérését célzó panel
  • logikai készségeket, problémamegoldó készségeket vizsgáló panel
  • kompetencia teszt
  • munka- és szervezetpszichológiai alkalmasság felmérését célzó panel
  • személyes elbeszélgetés (amelyen már csak a Társaság által kiválasztott Jelentkezők vehetnek részt)
 1. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 2. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Képzésen.
 3. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét, és azt, hogy azzal kapcsolatban nem élhetnek jogorvoslattal.

III. Képzési Eljárás

 1. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik
  • megkötötték a Képzési Szerződést a Társasággal,
  • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
  • a Társaság részére megfizették a jelentkezési lapon jelölt képzési konstrukcióhoz (előfinanszírozásos vagy karrierváltó) tartozó előfinaszírozásos Díj, karrierváltó Díj, vagy a kiválasztási eljárás során részesült ösztöndíjas konstrukciónak megfelelő, ösztöndíjas Díj legalább első részletét átutalás útján a Társaság bankszámlájára.
 1. A Hallgató kezdeményezhet a Társaság felé részletfizetési kérelmet. Ennek jóváhagyása esetén, önfejlesztő, vagy karrierváltó konstrukcióban történő Képzés esetében a Díj 2 (kettő) részletben fizetendő a Társaság által egyoldalúan meghatározott időpontokban és nagyságrendben. Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a részletfizetésről való döntés Társaság kizárólagos mérlegelésén alapul, ha a Társaság úgy dönt, hogy a részletfizetés iránti kérelemnek nem ad helyt, úgy e döntéssel kapcsolatban Jelentkező sem jogorvoslattal, semmilyen egyéb igénnyel nem élhet és a képzésen való részvétel feltételeként köteles a díjat egy összegben, előre megfizetni.
 2. A Képzés időtartama 6 (hat) hónap, amely alatt összesen 376 óra képzési órát tart Társaság. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben technikai okok miatt ez szükséges – a Képzés időkerete a 6 hónapot (legfeljebb további 1 hónappal) meghaladja. Társaság törekszik arra, hogy a Képzéseket lehetőleg hétvégi napon reggel 9 és délután 18 óra között, illetve heti két hétköznapon (4-4 órában, 17 és 21 óra között) tartsa, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a képzéseket eltérő időpontban tartsa meg, mely esetben Hallgató a képzés időpontjával összefüggésben a Társasággal szemben semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.
 3. A Képzések kizárólag személyes konzultáció keretében történnek, távképzésre nincsen lehetőség. Társaság felhívja mind a Jelentkezők, mind a Hallgatók figyelmét arra, hogy a Képzés sikeres befejezéséhez szükséges a személyes konzultációkat megelőző és követő felkészülés. Hallgató tudomásul veszi, hogy a Társaság előírhat további konzultációkat, otthoni felkészülést igénylő feladatmegoldást.
 4. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Képzésen leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Képzés során is – módosítsa, a Hallgatókat a Képzés hatékony lebonyolítása érdekében további csoportokra bontsa vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Képzés hatékonyabbá tétele.
 5. Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Képzés során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza.
  Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Hallgató jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, jogsértésenként 2.250.000, azaz kétmillió-kétszázötvenezer Ft összegű kötbér megfizetésére köteles, köteles továbbá megtéríteni a Társaságot ért, kötbért meghaladó kárt.
 6. Hallgatók kötelesek a Képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társaikat vagy az oktatókat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.
 7. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a fentieket megszegő Hallgatót, hogy távozzon a Képzésről vagy az oda való belépését a jövőben a vonatkozásában megtiltsa, illetve a Hallgatóval megkötött képzési szerződést azonnali hatállyal felmondja.

IV. Tesztek – számonkérések

 1. Társaság jogosult arra, hogy a Hallgatók felkészülését és Képzésen való részvételét ún. modulzáró tesztek és záró teszt alapján ellenőrizze és értékelje. Hallgató köteles ezeken részt venni. Amennyiben a Hallgató nem jelenik meg, és nem írja meg akármelyik modulzáró tesztet, vagy a záró tesztet, a Társaság által erre kijelölt időpontban és helyszínen, Hallgató köteles távolmaradását megfelelő bizonyítékokkal igazolni a Társaság felé.
 2. Társaság egy-egy alkalommal második lehetőséget ad a Hallgatónak az elmulasztott modulzáró teszt(ek) pótlására. Amennyiben a Hallgató ezen sem jelenik, és nem írja meg az adott tesztet, Társaság további pótlási lehetőség biztosítására nem köteles a Hallgató felé, ugyanakkor egyoldalúan dönthet úgy, hogy a Hallgató vonatkozó kérelmére, a távolmaradás megfelelő igazolása esetén méltányosságból további lehetőséget biztosít a Hallgatónak a pótlásra.
 3. Társaság kizárólagos joga, hogy mind a modulzáró tesztek, mind a záró teszt értékelésének szempontjait egyoldalúan meghatározza és döntsön arról, hogy mely Hallgató abszolválta sikeresen az adott modulzáró tesztet és / vagy záró tesztet.Társaság jogosult arra, hogy a Hallgatók felkészülését és Képzésen való részvételét házi feladatok alapján ellenőrizze és értékelje. Hallgató köteles ezeket a házi feladatokat az oktatók által megadott határidőig elkészíteni.
  Hallgató kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hallgató a kijelölt határidőig nem készíti el a megadott házi feladatokat, úgy pótlásra nincs lehetőség, a házi feladatok határidőben történő elkészítésének elmulasztása esetén a képzés sikeres befejezésére nincs lehetőség, Társaság pedig a képzés sikeres befejezéséről szóló igazolást nem állítja ki.
 4. Társaság email üzenetben értesíti a Hallgatót mind a házi feladatok, mind a modulzáró tesztek, mind a záró teszt eredményéről. Hallgató a házi feladatok, a modulzáró tesztek és a záró teszt eredményeitől függően igazolást kap a Képzés sikeres befejezéséről. Társaság kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Hallgatót semmilyen jogorvoslati lehetőség nem illeti meg a házi feladatok, a modulzáró és a záró tesz eredményének Társaság általi értékelése, illetve a képzés befejezéséről való igazolás kiállítása vagy annak az ahhoz szükséges feltételek teljesülésének hiányában való kiállításának elmaradása vonatkozásában.
 5. Hallgató tudomásul veszi, hogy csak akkor folytathatja a Képzést, ha a házi feladatokat és a modulzáró teszteket sikeresen megírja.
 6. Hallgató a sikeres záró tesztet követően igazolást (a továbbiakban: Igazolás) kap a Képzés elvégzéséről.

V. Karrierváltó és Ösztöndíjas konstrukcióban résztvevő Hallgatók Díjainak megtartási esetei

 1. A karrierváltó és ösztöndíjas konstrukció szerinti Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy a Társaság azonnali hatállyal jogosult a képzési szerződés felmondására és azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, és a Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díjak visszakövetelésére és a Társaság követelheti a Díjak még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól, ha
  • a Hallgató a Képzési Eljárás keretében tartott órák több, mint 10%-án nem jelenik meg. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.
  • a Hallgató nem írja meg bármelyik házi feladatot, modulzáró tesztet vagy a záró tesztet és a modulzáró teszt esetén a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg a Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait vagy az oktatókat sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
  • Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
  • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
  • a Társaság egyéb súlyos szerződésszegésre alapítottan azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
  • a Hallgató nem vesz a lehető legjobb tudása szerint és alkalmas állapotban részt a Partnercég által szervezett kiválasztási folyamatban (online/offline – tesztfeladatsor, interjú, próbanap) – és távolmaradását nem tudja megfelelő bizonyítékokkal kimenteni a Társaság felé. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott, Szándéknyilatkozatot adó és felajánló, azaz ajánlatot tevő egyik Partnercéggel sem, a Képzési Szerződésben meghatározott időn belül és ezt a Jogviszonyt a létesítésétől számított legalább 1 (egy) évig nem tartja fenn azzal, hogy a Partnercéggel kötött szerződésében foglaltaknak a Partnercég eleget tesz. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • a Hallgató nem létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt egyik Partnercéggel sem a jelen ÁSZF-ben meghatározott igazolás (oklevél) átvételét követő öt hónapon belül, Partnercég szándéknyilatkozata hiányában, azzal a kitétellel, hogy a Társaság vagy Partnercég által szervezett kiválasztási folyamat közül legalább egy darab kiválasztási folyamaton (online/offline – tesztfeladatsor, interjú, próbanap) a Jelölt részt vett,
  • a Hallgató úgy létesít a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyt az ott meghatározott Partnercéggel vagy azon cégcsoport bármely tagjával, ahová Partnercég tartozik, hogy erről nem értesíti a Társaságot. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • a Hallgató úgy szünteti meg a Partnercéggel fennálló, a Képzési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok nem valósak vagy Hallgató ezt nem tudja bizonyítani Társaság felé. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • a Partnercég úgy szünteti meg a Hallgatóval fennálló, az Együttműködési Szerződésben meghatározott Jogviszonyát annak létrejöttétől számított 1 (egy) éven belül, hogy a felmondásában (elállásában, közös megegyezésben) meghatározott Indokok a Hallgatónak tudhatóak be, neki felróhatóak és valósak. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.,
  • Hallgató téves vagy hamis adatot közöl a Jelentkezési Lapon arról, hogy áll-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy felmondási idejének időtartamáról,
  • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti. Ez esetben a Hallgató a Társaság egyoldalú döntésétől függően akár a karrierváltó Díj és az önfejlesztő Díj különbözetének (és így összességében az önfejlesztő Díjnak) a megfizetésére is kötelezhető a fentieken túl.

VI. Önfejlesztő konstrukcióban résztvevő Hallgatók Díj elvesztésének esetei Hallgató által:

 1. Az önfejlesztő konstrukció szerinti Képzést választó Hallgató jelen ÁSZF aláírásával elfogadja, hogy a Társaság azonnali hatállyal jogosult a képzési szerződés felmondására és azonnali hatállyal kizárhatja őt a Képzési Eljárásból, és a Hallgató nem jogosult a már megfizetett Díjak visszakövetelésére és a Társaság követelheti a Díjak még meg nem fizetett részének megfizetését a Hallgatótól, ha
  • a Hallgató a Képzési Eljárás keretében tartott órák több, mint 10%-án nem jelenik meg
  • a Hallgató nem írja meg bármelyik modulzáró tesztet vagy a záró tesztet és előbbiek esetén a meghirdetett pótlási lehetőség keretében sem pótolja az erre meghirdetett helyen és időpontban,
  • a Hallgató a Képzés során nem jelenik meg Képzés céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben, vagy olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a Képzés céljához, és amellyel más Hallgató társait vagy az oktatókat sérti, veszélyezteti vagy zavarja,
  • Hallgató kapcsán a Társaság már a Képzés során olyan következtetésre jut, hogy a szükséges képességek és ismeretek hiányában a részéről a Képzés további folytatása nem javasolt,
  • a Hallgató a Tudásanyagról másolatot készít, ezt harmadik személy részére átadja, azt hozzáférhetővé teszi vagy nyilvánosságra hozza,
  • a Társaság egyéb súlyos szerződésszegére alapítottan azonnali hatállyal felmondja a Képzési Szerződést,
  • Hallgató téves vagy hamis adatot közöl a Jelentkezési Lapon arról, hogy áll-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy felmondási idejének időtartamáról,
  • a Képzési Szerződésben meghatározott további pontjaiban írtakat sérti.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Jelentkező / Hallgató köteles a Képzési Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Képzési Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Társaságnak, amely ezzel összefüggésben Társaságot érte.
 2. Hallgató a Jelentkezési Lapot és a proform jelentkezés adatbekérőt csak akkor tudja elküldeni és Képzési Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.
 4. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., 2. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Faxszáma: –

Email címe: hello@braininghub.com

 1. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy
  • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
  • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Képzési Szerződésben írtak teljesítésére
 1. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 2. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.
 3. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2020. április 20.

Záradék

Alulírott Jelentkező / Hallgató kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem a Társaság ÁSZF-jét, a Társaság az ÁSZF egy példányát részemre átadta, a Társaság külön tájékoztatott az általános szerződési feltételei között minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos szerződéses gyakorlattól. Az általános szerződési feltételeket és a képzéssel kapcsolatos információkat megértettem, tudomásul vettem, és ezeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kelt:

……………………………………….
Jelentkező / Hallgató

gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság