Általános szerződési feltételek

CODE ‘N PLAY workshop

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11., 2. emelet, cégjegyzékszám: Cg.01-09-988435, a továbbiakban: Társaság)

és a jelen weboldalra látogató (a továbbiakban: Látogató) és / vagy az ún. Workshopra jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező) és / vagy a Társaság által kiválasztott, a Workshopra ténylegesen részvételre jogosult hallgató (a továbbiakban: Hallgató) közötti szerződés(ek)hez kapcsolódó általános szerződési feltételeket szabályozza.

I. Előzmények:

 1. Társaság szakmai workshopot tart, amely célja a webfejlesztés alapjainak megismerése (a továbbiakban: Workshop). Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt és Hallgatót, hogy a Workshop(ok) nincs(enek) akkreditálva, kizárólagos célja (céljuk) az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai koncepció mentén készített tudásanyaga alapján megismertesse a Hallgatót a webfejlesztés alapjaival.
 2. A fenti feltételek mellett bárki jelentkezhet a Kiválasztási Eljárásra, aki kitölti a www.braininghub.hu oldalon szereplő, „Jelentkezem” elnevezésű proform jelentkezés adatbekérőt (a továbbiakban: Jelentkezési Lap).
 3. Jelentkező a Jelentkezési Lapon megadja a teljes nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, telefonszámát, email címét továbbá azon Workshop típusát, amelyen részt kíván venni, meghatározott díj ellenében.
 4. Társaság a Jelentkezési Lap alapján felveszi a kapcsolatot a Jelentkezővel, aki ilyen irányú kérésre megküldi a Társaság részére mindazon információt, amelyet Társaság tőle akár a Kiválasztási Eljárás, akár a Workshop céljára bekér.
 5. Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelentkezési lap személyes adatot tartalmaz, továbbá a Társaság által bekért további információk tartalmazhatnak személyes adatot, amelyek mind ugyancsak Személyes Adatnak minősülnek jelen ÁSZF céljára.
 6. Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével és Társaság részére elküldésével teljes, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a Személyes Adatait, a Workshop során kezelje, adatbázisában tárolja és adott esetben a jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban meghatározott Workshop Szerződésben könyvelési célra a Társasággal jogviszonyban álló könyvelőnek vagy könyvelő cégnek továbbítsa. Társaság tájékoztatja Jelentkezőt / Hallgatót, hogy a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés, adattárolás és továbbítás időtartama 5 (öt) év, amelyet Jelentkező a Jelentkezési Lap kitöltésével és Társaság részére elküldésével kifejezetten elfogad.
 7. Társaság kizárólagos joga, hogy a beérkező Jelentkezési Lapok alapján egyoldalúan, a saját maga által meghatározott szempontok alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Kiválasztási Eljáráson.
 8. Hallgató tudomásul veszi, hogy Társaság a Kiválasztási Eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és tetszőlegesen egyoldalúan módosíthatja. Hallgató kijelenti, hogy semmilyen követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha Társaság ezen jogát gyakorolja.
 9. Társaság kizárólagos joga, hogy a Kiválasztási Eljárás lefolytatását követően saját mérlegelése alapján kiválassza azokat a Jelentkezőket, akik részt vehetnek a Workshopon. Társaság felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy a Társaságot a Jelentkező Workshopbon való felvételére semmilyen kötelezettség nem terheli, amennyiben Társaság akként dönt, hogy Jelentkezőt a Workshopba nem veszi fel, Jelentkező Társaság ezen döntésére alapítottan Társasággal szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.
 10. Társaság email üzenetben értesíti a Jelentkezőket a Kiválasztási Eljárás eredményéről. Jelentkezők jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy elfogadják a Kiválasztási Eljárás eredményét és azt, hogy a Társaság kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a jelentkezők közül kik vehetnek részt a Workshopon, továbbá elfogadják, azt, hogy a társaság kiválasztás tárgyában hozott döntésével kapcsolatban semmilyen alapon nem élhetnek jogorvoslattal.

II. Képzési Eljárás

 1. Kizárólag azok a Jelentkezők kezdhetik meg a Képzést és vehetnek részt rajta, akik
 • jelen ÁSZF-et (ismételten) magukra nézve kötelezőnek ismerték el,
 • Díj ellenében történő Workshop esetében megfizették Társaság részére a Workshop Díját.

A képzési Díj nettó 20 000 Ft + ÁFA (bruttó 25 400 Ft)

 1. Az összegről a Társaság elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Hallgató által a jelentkezésnél megadott e-mail címre.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy számára a Társaság elektronikus számlát állítson ki. Amennyiben a Hallgató nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy a Társaság úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Hallgató a hello@brianinghub.com e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben, és  egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy a Társaság papír alapú számlát állít ki, melyet továbbít Hallgató részére. A fentieknek megfelelően a Hallgató a jelentkezés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság által kiállított és a hatályos jogszabályoknak  megfelelő elektronikus számlát befogadja. A Társaság által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 1. A Társaság tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a képzési Díjat a Workshop megkezdésé elött 7 nappal történő visszamondás esetén teríti vissza. A Workshop időpontja előtt 7 napon belül történő visszamondás vagy a Workshopon a Jelentkező nem megjelenés esetén a Társaság a képzési díjat vissza nem téríti.
 2. A Workshop kontaktórás időtartama 8 óra. A kontaktórákat online felület kíséri a Workshop időtartama alatt, minden alkalom során előre meghatározott időtartamra kiadott feladatokkal és elméleti segédanyagokkal.
 3. A Workshopok kizárólag személyes konzultáció keretében történnek, táv Workshopra nincsen lehetőség.
 4. Hallgató jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy Társaság kizárólagos joga, hogy a Workshopon leadni kívánt anyagot (a továbbiakban: Tudásanyag) meghatározza, azt – akár a folyamatban lévő Workshop során is – módosítsa, vagy egyéb olyan intézkedéseket tegyen, amelyek célja a Workshop hatékonyabbá tétele.
 5. Társaság a Tudásanyagot kizárólag arra a célra adja át Hallgatónak, hogy a Workshop során való felkészülését segítse. Hallgató nem jogosult ezért arra, hogy a Tudásanyagról további másolatot készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Tudásanyag Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi. Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Hallgató jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, jogsértésenként 500.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles, köteles továbbá megtéríteni a Társaságot ért, kötbért meghaladó kárt.
 6. Hallgatók kötelesek a Workshop meghirdetett időpontjaiban a Workshop céljára pontosan, erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan magatartást tanúsítani, amely méltó a Workshop céljához, és amellyel más Hallgató társaikat vagy az oktatókat nem sértik, veszélyeztetik vagy zavarják.
 7. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felszólítsa a fentieket megszegő Hallgatót, hogy távozzon a Workshopról vagy az oda való belépését a jövőben a vonatkozásában megtiltsa, illetve a Hallgatóval megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondja.

III. Egyéb rendelkezések

 1. Jelentkező / Hallgató köteles a Workshopi Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Workshopi Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Hallgató semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha Társaság előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Hallgató megszegi ezen kötelezettségét, köteles jogsértésenként 1.000.000 Ft összegű kötbér megfizetésére, köteles továbbá a Társaság kötbért meghaladó kárának a megtérítésére.
 2. Hallgató a Jelentkezési Lapot csak akkor tudja elküldeni és Workshopi Szerződést csak akkor tud kötni a Társasággal, ha kifejezetten, a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Társaság kéri Hallgatót, hogy jelen ÁSZF-et mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.
 4. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Ügyfélszolgálat: LET’S CODE Kft.

Helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2. emelet

Nyitvatartási ideje: H-P 09:00-17:00

Telefonszáma: +36-70-703-1933

Email címe: hello@braininghub.com

 1. Hallgató tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy
 • Társaság kezelje a Hallgató által átadott személyes adatokat, ezeket a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Workshop Szerződésben írtak teljesítésére
 • Társaság olyan vizsgálatokat / teszteket folytasson le Hallgató vonatkozásában, amelyek a Hallgatóra, képességeire vonatkozó következtetéseket, személyes adatokat is tartalmazhatnak, Társaság ezeket kezelje és a Partnercég részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Workshopi Szerződésben írtak teljesítésére
 1. Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 2. Társaság bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.braininghub.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba Jelentkezővel / Hallgatóval szemben. Társaság ezúton kéri ezért Hallgatót, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.
 3. A Társaság tájékoztatja a www.braininghub.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Budapest, 2020. 04. 20.

Záradék:

Alulírott Jelentkező / Hallgató kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem a Társaság ÁSZF-jét, a Társaság az ÁSZF egy példányát részemre átadta, a Társaság külön tájékoztatott az általános szerződési feltételei között minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos szerződéses gyakorlattól, illetve azon rendelkezésekről, amelyek a Társaságot, a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítják. Az általános szerződési feltételeket és a Workshoppal kapcsolatos információkat megértettem, tudomásul vettem, és ezeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom.

Kelt:

……………………………………….

Jelentkező / Hallgató

gabor_laczko_signature
LET’S CODE Korlátolt Felelősségű Társaság