Tisztelt Képzésben részt vevő! A 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről előírásainak eleget téve ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok továbbításáról, illetve ezen adattovábbítás megtiltásának lehetőségéről: Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira /úgy mint: Képzésben részt vevő személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve(i)/, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatást (adatai továbbítását) a képzésben részt vevő személy - (jelen nyilatkozat kitöltésével) előzetesen írásban vagy - a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtilthatja. A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.

A személyes adatok továbbításáról, az adattovábbítás megtiltására vonatkozó lehetőségről szóló tájékoztatót megismertem,

Én, mint a képzésben részt vevő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kifejezett tájékoztatást kaptam a Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adataim továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről, fenti jognyilatkozatomat ezen tájékoztatás ismeretében tettem meg.